Sint- en Kerstmarkt Schouwenhove

Ingekomen bericht van Annelies de Koning

De traditionele Sint- en Kerstmarkt gaat weer plaatsvinden in de recreatieruimte op de elfde etage van Schouwenhove en wel op: woensdag 27 november van 9.30 tot 12.30 uur.
Er is niet alleen ruimte voor bezoekers vanuit de wijk, maar er is ook nog een mogelijkheid om een stand te bemannen voor iemand die leuke cadeau-artikelen heeft voor de Sint of Kerst.

Neem contact op met redactie@bbbockhorst.nl

 

Jonge aanplant groen V Ravelingenstraat gestolen

Auteurs: Loes de Blok en Amir Saab

In de berm naast de nieuwe parkeerplaats langs fietsstraat Van Ravelingenstraat heeft de Gemeente twee weken geleden de tot dan kale berm opgefleurd met jonge planten. Wat voor het oog een plezierige aanblik aan de straat zou moeten geven, heeft niet lang mogen duren.Tot onze schrik kregen wij een melding van een betrokken wijkbewoonster dat een gedeelte van deze jonge aanplant was gestolen. Eerst waren er 5 planten, daarna 10 verdwenen en nu is een heel rijtje weg. Planten die wat vaster in de aarde stonden en dus niet konden worden meegenomen, werden geknakt. “Jonge aanplant groen V Ravelingenstraat gestolen” verder lezen

Sint ruilavond 14-11

Ingekomen mededeling

Twee van onze wijkbewoonsters hebben een Sint ruilavond georganiseerd in het Huis van de buurt  Morschwijk. Zie affiche hier om speelgoed te ruilen! Op 14 november van 19-20 uur inbrengen. Ruilen van 20.30 – 21.30 uur. Doe er uw voordeel mee. Wel even aanmelden naar recyclesintleiden@gmail.com.

Algemene info over de recycle Sint is hier te vinden: *Klik* 

Sint ruilavond 14-11

Naschrift colportage

NASCHRIFT 22-10-2019 van de auteurs:

De BBB heeft jullie toegezonden klachten verzameld en de tot dan toe bekende informatie vanmorgen in een mail naar onze wijkagente Angelique gestuurd zoals zij had gevraagd.
De wijkagente bleek hierdoor op het goede spoor te komen van het bedrijf waar de colporteur voor werkte. Zij wist inmiddels zijn naam. Doortastend heeft zij de directeur te spreken gekregen die erg schrok van de vele klachten uit allerlei wijken van Leiden en zelfs uit de regio. Hij gaat stappen ondernemen.
Benieuwd of we nog vervolg horen. Maar voor nu: TOPagente! Onze wijk kan weer herademen.

Dank allen die hieraan hebben meegewerkt!

Agressieve huis-aan-huis verkoop

Auteurs: Amir Saab en Loes de Blok

Klachten
Al enige tijd komen er klachten van wijkbewoners binnen over een colporteur die op voor de bewoner agressieve wijze probeert alarmsystemen namens het zogenaamd beveiligingsbedrijf ‘Veilig Wonen’ te verkopen. Hierbij is niet duidelijk of deze colporteur bij dit bedrijf is aangesloten, laat staan of dit een bestaand, officieel beveiligingsbedrijf is. Gezocht naar de site van ‘Veilig Wonen’ blijkt dit bovendien het keurmerk van de Politie te zijn. Alle reden dus voor argwaan.
Als BBB zijn we voornemens de klachten te verzamelen en deze door te geven aan de politie. De politie is al druk bezig met andere klachten over vermoedelijk dezelfde persoon en het probleem is de identiteit van het bedrijf te achterhalen waarvoor de man pretendeert te werken. Is het een bestaand bedrijf, dan kunnen deze klachten bij dit bedrijf worden ingediend. Waarbij er vervolgens ook de mogelijkheid is de klachten in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), mocht blijken dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet neemt.
Wie wil aansluiten met een klacht? We hebben al twee bewoners. Mail naar redactie@bbbockhorst.nl en/of secretaris@bbbockhorst.nl!

Huisvredebreuk
Uit de klachten blijkt dat de bewoners aanvankelijk moeite hadden om deze colporteur de deur uit te krijgen. Hij/zij was immers door jou als bewoner met jouw toestemming binnengelaten. Zijn aanwezigheid was hiermee rechtmatig. Maar met daarna je eerste eis ‘ERUIT, NU! (of iets vergelijkbaars) om je woning te verlaten, trek je jouw toestemming in aan die persoon om in je woning te zijn en maak je de aanwezigheid van de ongewenste persoon onrechtmatig, dus ‘wederrechtelijk’. Zodra de ongewenste persoon niet gehoorzaamt aan jouw tweede eis om onmiddellijk je woning te verlaten (ER UIT, NU!) maakt deze zich schuldig aan huisvredebreuk. Dat betekent overtreding van artikel 138 lid 1 Wetboek van Strafrecht *Klik* . Hiervoor staat een straf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (€ 8.300). “Agressieve huis-aan-huis verkoop” verder lezen

Gemeente Leiden betrekt bewoners bij ‘ontwikkelperspectief’

Auteur: Amir Saab

[Stadsnieuws gemeente Leiden – 27 september 2019] De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.
Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan ‑ een ontwikkelperspectief ‑ voor De Mors opgesteld. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk bij dit ontwikkelperspectief betrekken. Dit wil de gemeente doen met de zgn. huiskamergesprekken die in oktober 2019 worden gehouden en een digitale enquête. De enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan tot 14 oktober 2019. Op de site van de gemeente staat informatie over de huiskamergesprekken, de enquête en het planningstraject van inventarisatie tot besluitvorming [2e kwartaal 2020] [Klik].

Ontwikkelingen Leidse Ring Noord

Auteur: Sietse de Boer

De colleges van de gemeente Leiden en Leiderdorp hebben het geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. Als de gemeenteraden in november groen licht geven, volgen voor de zomer van 2020 de uitvoeringsbesluiten van de tracédelen Plesmanlaan en kruispunt Engelendaal. Voordat de gemeenteraad het collegebesluit in behandeling neemt, zal het worden behandeld in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober en 28 november 2019. De raadsbehandeling is op 3 december 2019 voorzien.

Het gehele collegebesluit en de tracédelen kunt u vinden op de website van de gemeente Leiden onder 190422 [Klik]. Voor de passages die de directe omgeving van de wijk Bockhorst betreffen, zie in het collegebesluit de pagina’s 17, 29 en 37.
Hoe het tracédeel voor de Plesmanlaan/Vondellaan gaat lopen vindt u als tekening op diezelfde website in het PDF bestand “190422 Bijlage 1 Referentieontwerp Plesmanlaan.pdf”.

Vogelasiel niet aan de Cruquiuslaan

Auteur: Amir Saab

Van de Stichting ter Ondersteuning Dierenambulance Vogelasiel (Leiden) ontvingen wij dit persbericht:


Persbericht

Dierenambulance naarstig op zoek naar locatie voor nieuwbouw

Tot recent leefde het bestuur van de regionale Dierenambulance – Vogelasiel in de verwachting dat nieuwbouw gerealiseerd zou kunnen worden aan de Cruquiuslaan in Leiden. De gemeente had daarvoor eind vorig jaar een perceel grond te koop aangeboden. Daar is thans een kleine opslagplaats van de gemeente, die nauwelijks gebruikt wordt. Bij nader inzien blijkt nieuwbouw door de Dierenambulance en het Vogelasiel daar toch niet mogelijk. De stichting had een passend houten gebouw laten ontwerpen door een gerenommeerd architectenbureau, maar het ambtelijk oordeel daarover was dat zonder stedenbouwkundige aanpassing aan het verlenen van een omgevingsvergunning niet zou kunnen worden meegewerkt. “Omdat er volgens ons bestuur geen mogelijkheden waren om het plan gelet op het beschikbare terrein en de benodigde vloeroppervlak aan te passen, hebben we helaas moeten besluiten om van het doorzetten van het plan op deze locatie af te zien”, stelt voorzitter Jaap van Meijgaarden. “Daarbij speelde ook de opstelling van het naastgelegen Medisch Kinderdagverblijf een rol. Direct nadat ik de directie daarvan over onze voornemens had geïnformeerd, nog voordat wij de plannen naar buiten brachten, ontvingen wij van hun advocaat bericht dat zij zich tegen onze komst zouden verzetten. Zij vreesden dat een vogelasiel negatieve gezondheidseffecten zou opleveren voor hun cliënten. Ik heb hen aangegeven dat onze eerste zorg uitgaat naar de gezondheid van onze eigen vrijwilligers en dat wij daarvoor in onze nieuwbouw dus alle noodzakelijke voorzieningen zouden treffen. Ook dat wij 40 jaar lang geen gezondheidsproblemen op onze oude locatie in Oegstgeest met onze vrijwilligers of omwonenden hebben gehad, dus dat hun zorg ongegrond was. Ook bij andere vogelasiels in het land is er van gezondheidsproblemen bij naastgelegen woningen of  gebouwen geen sprake, voor zover ons bekend”. “Vogelasiel niet aan de Cruquiuslaan” verder lezen

Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab


Toelichting: Projectmanager Roy van den Ban heeft gereageerd op ons verslag van 25 juli 2019, dat op 4 augustus jl. op deze site was gepubliceerd. Dit verslag wordt hiermee opnieuw op de site gepubliceerd. Maar nu met de opmerkingen van projectmanager Roy van den Ban. Zijn opmerkingen worden hieronder als NB geplaatst bij de betreffende teksten uit het verslag. Het verslag geeft hiermee een duidelijker beeld van de dialoog die op 25 juli 2019 tussen werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente heeft plaatsgevonden.


Bijgewerkt verslag 2e gesprek van 25 juli 2019 van de BBB-werkgroep Plesmanlaan 100 met gemeente Leiden

Aanwezig:

  •  drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
  • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen.

Stand van zaken

Na het vaststellen van de agenda (update stand van zaken, procesverloop, tijdslijn en vervolgacties bepalen) geeft de gemeente bevestiging van de lopende dialoog met UI. Deze dialoog lijkt te berusten op uitgangspunten die de gemeente heeft vastgesteld op basis van de input uit de inloopavond en het eerste gesprek dat de werkgroep heeft gevoerd met de gemeente.

NB: Lees ‘opgesteld’ voor ‘vastgesteld’, in die zin dat deze uitgangspunten nog niet zover zijn dat die ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

“Ontwikkelingen Plesmanlaan 100” verder lezen