Tussentijdse aanpassing parkeren

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de beleidsregels rondom parkeernormen en de parkeerverordening tussentijds aan te passen om noodzakelijke nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Leiden staat voor grote uitdagingen zoals het bouwen van 8.500 woningen. Om te zorgen dat de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft bij nieuwbouwplannen zijn instrumenten nodig om parkeren in goede banen te leiden. Doel is ervoor te zorgen dat de parkeerdruk voor de omgeving bij nieuwbouwprojecten niet hoger wordt. Een nieuwe parkeervisie, inclusief beleidsregels en parkeernormen, is in de maak. Naar verwachting kan de gemeenteraad deze visie na de zomer vaststellen. Om nu alvast meer slagkracht te hebben voor nieuwbouwprojecten stelt het college voor om de beleidsregels en de parkeerverordening tussentijds aan te passen. “Tussentijdse aanpassing parkeren” verder lezen

‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april

Uit belangstelling en ook voor de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst samen met de secretaris heb ik de Middag van het Wonen bezocht op 15 april. De Gemeente Leiden werkt aan een woonvisie voor de periode tot 2030 en maakt ook een uitvoeringsagenda voor periodes van 4 jaar. Op deze middag legt wethouder Fleur Spijker een volle zaal van corporatiemedewerkers, belangenbehartigers, bouwers, architecten, vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en bewonersorganisaties een aantal dilemma’s voor waar de gemeente bij het maken van de woonvisie tegenaan is gelopen. Na deze middag komt de woonvisie eind juni in het college en volgt nog een inspraakperiode van 6 weken. De discussie vind plaats in groepjes rond de diverse dilemma’s en wordt centraal afgesloten. We nemen allebei deel aan een groepje. Hieronder een persoonlijk gekleurde impressie van twee dilemma’s. “‘Middag van het Wonen’ verslag 15 april” verder lezen

‘Fietsstraat’ versmald

 

Woensdag 10 april 2019: Onderaan deze foto de oorspronkelijke breedte van de Van Ravelingenstraat, komende langs Schouwenhove. In het midden van de foto de beoogde breedte van de Van Ravelingenstraat als – smallere – “Fietsstraat”.

 

 

Dinsdag 16 april 2019. Op onderstaande foto is de veranderde situatie te zien, komende langs Schouwenhove. De berm aan de slootkant is verbreed en de “Fietstraat” is hierdoor smaller geworden dan de oorspronkelijke Van Ravelingenstraat. Aan de huizenkant is zo te zien niets gewijzigd wat de breedte zou beïnvloeden.

Het wachten is op ongelukken?

Week van de Diamant

START PARTICIPATIETRAJECT DIAMANTPLEIN EN OMGEVING

Het Diamantplein is toe aan een flinke opknapbeurt. Verschillende initiatiefnemers (eigenaren van en rond het Diamantplein) hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun gebouwen willen herontwikkelen. De gemeente grijpt deze kans aan om samen met hen het Diamantplein en de omgeving om te vormen tot een ‘Hart van de Wijk’. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Daarom starten wij een participatietraject, om uw wensen voor het gebied op te halen en u te informeren over de plannen in het gebied.

Plannen van initiatiefnemers

Drie initiatiefnemers hebben zich de afgelopen twee jaar gemeld bij de gemeente met plannen. De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein wil het wijkwinkelcentrum opknappen, de eigenaar van Opaalstraat 1-5 wil zorgwoningen bouwen en de initiatiefnemer van Robijnstraat 4 wil appartementen bouwen. “Week van de Diamant” verder lezen

Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust

Inleiding

Het vogelasiel aan de Haarlemmerstraatweg 12 in Oegstgeest is jarenlang een begrip in de Leidse regio geweest. Daar konden burgers gewonde of verweesde vogels naar toe brengen, die daar vervolgens werden opgelapt, totdat ze weer konden worden uitgezet, of die, als duidelijk was dat ze medische verzorging nodig hadden, direct naar een dierenarts werden gebracht.

Op die locatie was ook de telefooncentrale van de dierenambulance gevestigd en vandaar rukten de ambulances uit om zwerfdieren, verweesde dieren of gewonde dieren te vangen en vervoeren, zowel huisdieren als wilde dieren. Opgehaalde huisdieren werden en worden afgeleverd bij de dierenasiels in Leiden (dierenasiel Stevenshage) en Noordwijk (dierenasiel Offem).

“Nieuw gebouw vogelasiel – dierenambulance in Kweeklust” verder lezen

Middag van het wonen 15 april

Graag nodigt de gemeente Leiden u uit voor de ‘Middag van het Wonen’ op maandag 15 april a.s. In deze uitnodiging leest u onder andere het programma en de discussiepunten, die tijdens de Middag centraal staan.

Wat: Middag van het Wonen
Datum: Maandag 15 april 2019
Locatie: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Het College van B&W heeft in zijn Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ een aantal ambities geformuleerd zoals de realisatie van 8500 woningen (waarvan 30% ‘sociaal’) tot 2030, de bouw van 2700 studenteneenheden, de inzet op meer gemengde wijken en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Momenteel vertalen we deze ambities naar een nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Tijdens de Middag van het Wonen op 15 april willen wij graag deze visie en agenda aan u presenteren en bij u toetsen. Ook is deze middag bedoeld om met elkaar te discussiëren over de grootste knelpunten en dilemma’s. “Middag van het wonen 15 april” verder lezen

Het wordt feest bij Quintus

Auteurs: Albert Simonis en Sietse de Boer

Dinsdagavond 12 februari kwam een select gezelschap Bockhorsters bijeen in de kantine van Docos, daartoe uitgenodigd door studentenvereniging Quintus. Die uitnodigingen bleken te zijn bezorgd bij ca. 100 adressen die het dichtst bij het Docos terrein zijn gesitueerd en dus de meeste last zullen hebben van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 8e lustrum van de vereniging. In de Bockhorst waren alleen uitnodigingen verstuurd aan bewoners van het Jan Paetsplein en de Hugo van Woerdenstraat.

Dat lustrumfeest vindt plaats op het terrein van Docos en in de 3 Octoberhal. Op het kaartje is te zien welke plekken precies worden bedoeld: het kunstgrasveld voor de buitenactiviteiten (tussen 8:00 en 22:00 uur) en de 3 Octoberhal voor de binnenactiviteiten (tussen 22:00 en max. 04:00 uur).

Het (bijzonder voorkomende) voorlichtingscomité van Quintus telde meer personen dan het aantal opgekomen bewoners (6), vrijwel uitsluitend de usual suspects van het Jan Paetsplein. De overheid werd vertegenwoordigd door seniormedewerker evenementen horeca en markten  Martin Braam, wijkregisseur Marco Versluis en onze wijkagente Angelique Link. Martin Braam is m.b.t. het lustrumfeest ons aanspreekpunt bij de gemeente, te bereiken via m.braam@leiden.nl , (071) 516 50 58 resp. 06 54 65 30 94.
“Het wordt feest bij Quintus” verder lezen

Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat

Auteurs: Amir Saab en Sietse de Boer

‘Fietsstraat’

(bron: Veilig Verkeer Nederland) “Fietsstraten zijn er in vele soorten en maten. Uitgangspunt is dat autoverkeer er te gast is. Een fietsstraat moet worden gezien als een belangrijke fietsverbinding waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt en waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. Om dat te bereiken is een veelheid aan maatregelen mogelijk, die vooral zijn bedoeld om de fiets prioriteit te geven en het autoverkeer ondergeschikt te maken. Er bestaat geen standaarduitvoering van een fietsstraat. Dat houdt in dat iedere gemeente zelf kan bepalen hoe zij een fietsstraat vormgeeft, al naar gelang de lokale omstandigheden. In Nederland kennen we (nog) geen wettelijke regeling voor fietsstraten.”

Brief van 22 februari 2019 van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V.
Deze brief is volgens een vertegenwoordiger van de aannemer desgevraagd op de inloopavond van 7 maart jl. bij iedere woning van de wijk Bockhorst in de brievenbus gedaan. Omdat bij gerucht niet iedereen de brief ontvangen heeft, volgen hierbij in het kort de verschillende fasen van de werkzaamheden:
Fase 1 vanaf maandag 11 maart 2019 t/m vrijdag 5 april 2019. Betreft deel tussen de Hugo van Woerdenstraat en de Brillstraat.
Fase 2 vanaf maandag 8 april 2019 t/m vrijdag 26 april 2019. Betreft deel vanaf de Brillstraat tot splitsing in de Van Ravelingenstraat. En het fietspad naar de Verbeekstraat.
Fase 3 vanaf maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019. Betreft trottoir laatste deel Van Ravelingenstraat en enkele aanpassingen aan de middengeleiders Verbeekstraat.
Fase 4 vanaf maandag 6 mei 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019. Betreft aanbrengen asfaltdeklaag over het totale werk.
Streven is 10 mei 2019 gereed. “Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat” verder lezen