Toelichting Coronamaatregelen jubileumfeest 5 september 2020

“De denker” van Auguste Rodin

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Inmiddels heeft iedere wijkbewoner een uitnodiging voor inschrijving op ons wijkfeest van 5 september 2020 in de brievenbus ontvangen. Denkt u er overigens aan de vragenlijst ingevuld vóór 15 augustus in de brievenbus van Luchtmansplein 23 te doen?

Gezien sommige reacties die we hierna hebben gekregen, is enige toelichting nodig.

Het wijkfeest op 5 september 2020

Toen het Kabinet op 1 juli besloot de preventieve maatregelen te versoepelen, besloten wij gezien de aard van deze versoepeling het wijkfeest te houden op 5 september 2020. Ervan uitgaande dat het feest mogelijk is met de thans geldende maatregelen. Vol goede moed en voortvarend. Het treffen van voorbereidingen kost nu eenmaal tijd en je kunt daarom niet vroeg genoeg hiermee beginnen.

Wel met enig voorbehoud, gezien de nog steeds onzekere situatie rond het Coronavirus. Wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand. En in afwachting van de rond 1 september 2020 door het Kabinet eventueel aan te kondigen nadere maatregelen.

Momenteel blijkt het virus echter weer de kop op te steken in Nederland en weten we nog niet hoe het verder verloop hiervan zal zijn.

Kan het wijkfeest dan wel doorgaan? “Toelichting Coronamaatregelen jubileumfeest 5 september 2020” verder lezen

Flyer wijkfeest 5 september

Flyer 40 jarige wijkfeest

Auteur: Loes de Blok, redactie

Tot nu toe ziet het er toch echt naar uit dat we zaterdag 5 september 2020 ons 40 jarige wijkjubileum kunnen vieren als Bockhorst- en  oud-bewoners.

De feestcommissie in de personen van Jan, Amir, Ferry, Renate, Susanna, Geert, Jeroen en Loes komen deze week zelfs naar u toe! Let op: we zijn geen colporteurs, maar willen met onderstaande flyer en vragenlijst voorbereid zijn op ons wijkfeest en komen aan de deur. Werkt u mee?

We hebben nog een dringende vraag om vrijwilligers te vinden om vanaf 23 uur de boel op te ruimen! Wie meldt zich bij Susanna? Mail:  svenemastrube@casema.nl

Ook willen we vragen om foto’s en filmpjes van het feest te sturen naar redactie@bbbockhorst.nl.

Leest u hier de flyer in pdf: Flyer wijkfeest

 

Zomerreis in je wijk

OP REIS IN JE WIJK

Auteur: Femke Klaassen, cultuurcoach gemeente Leiden

De Cultuurcoaches Leiden komen deze zomervakantie met leuke, gratis workshops naar de wijken Noord/Slaaghwijk, Mors en Zuid-West. Van 28 juli tot en met 20 augustus organiseren ze in samenwerking met diverse Leidse culturele instellingen workshops theater, beeldende kunst, Afro dansmix, kleuterdans en muziek. Inschrijven is verplicht en gaat via www.cultuurcoachleiden.nl/workshops.

Over de culturele partners

Voor de workshops in de zomervakantie zijn de Cultuurcoaches een samenwerking aangegaan met kunstdocent Sophie Vrolijk, Het Muziekcollectief, Jeugdtheaterhuis Leiden, Museum de Lakenhal, Museum Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden en BplusC Dans- en Theaterschool.  Zo zijn de gratis workshops voor de kinderen naast een leuke vakantie-activiteit ook nog eens een kennismaking met wat de musea en de dans- en theaterscholen te bieden hebben. Vanaf het najaar zal BplusC ook in deze wijken actief zijn met theater- en muzieklessen.

Over De Cultuurcoaches Leiden

De Cultuurcoaches zijn een initiatief van de gemeente Leiden en laten kinderen (4-12 jaar), ouderen en mensen in de zorg kennismaken met o.a. muziek, nieuwe media, beeldende kunst, dans en theater. Ze werken nauw samen met culturele aanbieders in de stad.  Vanuit hun rol als verbinder zijn de Cultuurcoaches nauw betrokken bij de wijken. Meer info: www.cultuurcoachleiden.nl

 

 

Inspraakdocument BBB op ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen, Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’, ingediend op 26 juni 2020

Gezicht op de Morspoort te Leiden, Andries van Buysen (Sr.) (toegeschreven aan), 1734

Toelichting namens het Bestuur van de BBB door Amir Saab, secretaris BBB
Dit is de tekst van het inspraakdocument dat het bestuur van de BBB op 26 juni 2020 heeft ingediend bij de gemeente Leiden in het kader van de inspraakprocedure voor het gemeentelijk beleidsstuk ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen, Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’ van 12 mei 2020.
De tekst van dit inspraakdocument is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken wijkbewoners. Aan deze ghostwriters, ieder met eigen inzichten, argumenten en deskundigheid, onze dank!

Het inspraakdocument van 26 juni 2020 van het Bestuur BBB:
(Digitaal ingediend op de inspraaksite van Gemeente Leiden)


“Inspraakdocument BBB op ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen, Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’, ingediend op 26 juni 2020” verder lezen

Vondelkwartier woontorens

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Een bezorgde wijkbewoonster attendeerde ons op het voornemen van de Gemeente tot de bouw van twee woontorens in het Vondelkwartier.  Eén van 50 meter (Hoogte LUMC) en één van 70 meter (Hoogte AH XL Bevrijdingsplein). Wat gaat dit betekenen voor de drukte op onze enige twee uitvalswegen? Hoe ziet u de toekomst van onze wijk?

U kunt tot slechts 7 juni een enquête invullen over de “Gebiedsvisie Vondelkwartier” en/of aangeven wat u de fijnste en minst fijne plek in de wijk vindt. Dus reageer graag snel! U kunt uw reactie  hier op *Klik*  invullen! Ook kunt u nog gebruikmaken van het telefonisch spreekuur op:
• dinsdag 2 juni 2020 tussen 16.00 en 17.00 uur;
• donderdag 4 juni 2020 tussen 14.00 en 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 14071.

Webinar Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors

Voor de webinar hoeft u niet naar het Stadskantoor

Auteur Amir Saab, secretaris BBB

Toelichting: Het bestuur van de BBB ontving bij brief van 20 mei 2020 van het College van B & W Leiden deze uitnodiging aan onder meer onze wijkbewoners voor het bijwonen van een webinar over het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors.


” […]
Op 10 juni van 16.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur wordt er voor het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors een webinar georganiseerd. Hier zal de inhoud van het ontwikkelperspectief toegelicht worden en is er gelegenheid voor vragen.

U kunt zich aanmelden voor de webinar door een email te sturen j.visser@leiden.nl . Zodra de weblink voor het webinar beschikbaar is wordt deze naar u gemaild.

Mocht u naar aanleiding van deze brief of het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Astrid van Leeuwen (projectleider a.van.leeuwen@leiden.nl ), Marco Versluis (wijkregisseur m.versluis@leiden.nl ) of Jochem Visser (planoloog j.visser@leiden.nl ).
[…]”


Fietsbeleid 2020-2030

Fietsbeleid 2020-2030

Auteur: Hendrik de Vries, Beleidsadviseur Gemeente Leiden

Volgend op het bericht van half januari over de Fiets 10 Daagse informeer ik u over het opgestelde Beleidsprogramma Fiets 2020-2030, dat mede met opgehaalde informatie uit de Leidse Fiets 10 Daagse is opgesteld.

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in onze stad. De gemeente Leiden wil fietsen zo aantrekkelijk, veilig en comfortabel mogelijk maken. In het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 staat hoe Leiden dit de komende jaren doet. Er worden concrete projecten en locaties benoemd waar fietsverbeteringen worden toegepast, bijvoorbeeld het aanleggen van ontbrekende schakels in doorgaande fietsroutes. Ook komen er meer plekken om de fiets te stallen. Zo wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken en zijn we voorbereid op de verwachte groei van 40% meer fietsers. Fietsen zorgt voor schonere lucht in de stad en voor een betere bereikbaarheid.

Het concept beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad ligt van vrijdag 29 mei 2020 tot en met donderdag 9 juli 2020 ter inzage en wordt daarna aan de gemeenteraad aangeboden. U kunt dit inzien op *Klik*

Ik nodig u uit om uw inspraakreactie kenbaar te maken op de wijze zoals aangegeven is op onze website. Of bel: 071 – 516 57 19

Ontwikkelperspectief De Mors 2040 voor inspraak

Attendering gemeentenieuws door wijkbewoner Albert Simonis


donderdag 14 mei 2020 in De Mors

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het Ontwikkelperspectief De Mors op dinsdag 12 mei vastgesteld voor inspraak.

Het Ontwikkelperspectief is een plan voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk De Mors tot 2040. Er gebeurt de komende jaren veel in deze karakteristieke wijk De Mors bestaande uit de Hoge Mors, De Lage Mors en Transvaal. Dit vraagt om een visie op het gebied voor de toekomst. Daarom is er een Ontwerp-ontwikkelperspectief voor De Mors (pdf, 10,67 mb) gemaakt. Er is ook een verkorte publieksversie (pdf, 6,59 mb) in te zien.

Vragen?

Op 27 mei van 15.00 tot 17.00 uur en op 8 juni van 10.30 tot 12.30 uur is het mogelijk om vragen te stellen aan de projectorganisatie. Het telefoonnummer is 14071. Als u aangeeft dat u belt voor het Ontwikkelperspectief De Mors, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven.

Inzien

Vanaf aanstaande maandag 18 mei tot en met maandag 29 juni ligt het ontwikkelperspectief De Mors ook ter inzage op het Stadskantoor, Bargelaan 190.

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijk of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’. “Ontwikkelperspectief De Mors 2040 voor inspraak” verder lezen

Parkeervisie College van B & W aangepast na reacties uit de stad

Huidig aanzicht Plesmanlaan 100 richting zuidwest. De wijk Bockhorst ligt hier aan de overkant van de sloot.

Toelichting: Amir Saab, secretaris BBB

Het nieuwe parkeerbeleid van Leiden voor de auto en de fiets staat beschreven in de Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020 – 2030 [Klik]. Bewoners en ondernemers hebben tijdens de inspraakronde eerder dit jaar gereageerd op de voorstellen in deze nieuwe parkeervisie. Op basis van hun reacties is de visie aangescherpt. Dit blijkt uit het persbericht van het College van B & W van 23 april 2020 [Klik] met een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit de aangepaste Parkeervisie.

Inspraaknotitie Bestuur BBB

Ook het Bestuur van de BBB heeft in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 en overige betrokken wijkbewoners op 11 maart 2020 een inspraaknotitie [Klik] ingediend bij het College van B & W over de Parkeervisie en over de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020. De inspraaknotitie heeft zich in eerste instantie willen richten op de mogelijk negatieve gevolgen van de visie van de gemeente op het project Plesmanlaan 100 voor de leefbaarheid van onze nabijgelegen wijk Bockhorst. Een project waar een te groot aantal woningen zonder voldoende parkeerruimte dreigt te worden ontwikkeld.

In haar Nota van Beantwoording [Klik] – als bijlage van de Parkeervisie ‑ heeft het College van B & W hierna onder nummer 74 van de Nota als volgt op onze inspraaknotitie gereageerd. Met de conclusie dat onze inspraaknotitie geen gevolgen heeft voor het Collegebesluit.


“Antwoord College van B & W

De parkeernormen voor auto’s en fietsen zijn gebaseerd op de meest recente parkeerkencijfers van Kennisplatform CROW uit de publicatie Toekomstbestendig parkeren (december 2018). Leiden valt in de klasse ‘zeer sterk stedelijk’. In deze klasse zijn de normen lager dan bijvoorbeeld in landelijke gebieden, waar de autoafhankelijk veel hoger is. “Parkeervisie College van B & W aangepast na reacties uit de stad” verder lezen

Onze tafeltennistafel!

Blauwe betonnen tafeltennistafel! 

Toch nog onverwacht kreeg voorzitter Ferry Veijgen gisteren een telefoontje dat er geleverd kon worden. En ja hoor daar staat de 1400 kg wegende prachtige, toch elegante, blauwe tafel. Tussen de buien door gelijk ingewijd, maar dat is wel even oefenen…

Batjes en balletje kun je lenen bij LPlein 31! Hoort zegt het voort. Wie wordt de volgende? De beoogde afstand van 1,5 mtr is prima te doen als je met zijn tweeën speelt. Na het oefenen toernooitjes spelen?

Met grote dank aan de Gemeente Leiden voor de subsidieverstrekking. En Ferry voor het aanvragen.