Middag van het wonen 15 april

Graag nodigt de gemeente Leiden u uit voor de ‘Middag van het Wonen’ op maandag 15 april a.s. In deze uitnodiging leest u onder andere het programma en de discussiepunten, die tijdens de Middag centraal staan.

Wat: Middag van het Wonen
Datum: Maandag 15 april 2019
Locatie: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Het College van B&W heeft in zijn Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ een aantal ambities geformuleerd zoals de realisatie van 8500 woningen (waarvan 30% ‘sociaal’) tot 2030, de bouw van 2700 studenteneenheden, de inzet op meer gemengde wijken en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Momenteel vertalen we deze ambities naar een nieuwe woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Tijdens de Middag van het Wonen op 15 april willen wij graag deze visie en agenda aan u presenteren en bij u toetsen. Ook is deze middag bedoeld om met elkaar te discussiëren over de grootste knelpunten en dilemma’s. “Middag van het wonen 15 april” verder lezen

Het wordt feest bij Quintus

Auteurs: Albert Simonis en Sietse de Boer

Dinsdagavond 12 februari kwam een select gezelschap Bockhorsters bijeen in de kantine van Docos, daartoe uitgenodigd door studentenvereniging Quintus. Die uitnodigingen bleken te zijn bezorgd bij ca. 100 adressen die het dichtst bij het Docos terrein zijn gesitueerd en dus de meeste last zullen hebben van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 8e lustrum van de vereniging. In de Bockhorst waren alleen uitnodigingen verstuurd aan bewoners van het Jan Paetsplein en de Hugo van Woerdenstraat.

Dat lustrumfeest vindt plaats op het terrein van Docos en in de 3 Octoberhal. Op het kaartje is te zien welke plekken precies worden bedoeld: het kunstgrasveld voor de buitenactiviteiten (tussen 8:00 en 22:00 uur) en de 3 Octoberhal voor de binnenactiviteiten (tussen 22:00 en max. 04:00 uur).

Het (bijzonder voorkomende) voorlichtingscomité van Quintus telde meer personen dan het aantal opgekomen bewoners (6), vrijwel uitsluitend de usual suspects van het Jan Paetsplein. De overheid werd vertegenwoordigd door seniormedewerker evenementen horeca en markten  Martin Braam, wijkregisseur Marco Versluis en onze wijkagente Angelique Link. Martin Braam is m.b.t. het lustrumfeest ons aanspreekpunt bij de gemeente, te bereiken via m.braam@leiden.nl , (071) 516 50 58 resp. 06 54 65 30 94.
“Het wordt feest bij Quintus” verder lezen

Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat

Auteurs: Amir Saab en Sietse de Boer

‘Fietsstraat’

(bron: Veilig Verkeer Nederland) “Fietsstraten zijn er in vele soorten en maten. Uitgangspunt is dat autoverkeer er te gast is. Een fietsstraat moet worden gezien als een belangrijke fietsverbinding waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt en waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. Om dat te bereiken is een veelheid aan maatregelen mogelijk, die vooral zijn bedoeld om de fiets prioriteit te geven en het autoverkeer ondergeschikt te maken. Er bestaat geen standaarduitvoering van een fietsstraat. Dat houdt in dat iedere gemeente zelf kan bepalen hoe zij een fietsstraat vormgeeft, al naar gelang de lokale omstandigheden. In Nederland kennen we (nog) geen wettelijke regeling voor fietsstraten.”

Brief van 22 februari 2019 van aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg B.V.
Deze brief is volgens een vertegenwoordiger van de aannemer desgevraagd op de inloopavond van 7 maart jl. bij iedere woning van de wijk Bockhorst in de brievenbus gedaan. Omdat bij gerucht niet iedereen de brief ontvangen heeft, volgen hierbij in het kort de verschillende fasen van de werkzaamheden:
Fase 1 vanaf maandag 11 maart 2019 t/m vrijdag 5 april 2019. Betreft deel tussen de Hugo van Woerdenstraat en de Brillstraat.
Fase 2 vanaf maandag 8 april 2019 t/m vrijdag 26 april 2019. Betreft deel vanaf de Brillstraat tot splitsing in de Van Ravelingenstraat. En het fietspad naar de Verbeekstraat.
Fase 3 vanaf maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019. Betreft trottoir laatste deel Van Ravelingenstraat en enkele aanpassingen aan de middengeleiders Verbeekstraat.
Fase 4 vanaf maandag 6 mei 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019. Betreft aanbrengen asfaltdeklaag over het totale werk.
Streven is 10 mei 2019 gereed. “Inloopavond 7 maart Van Ravelingenstraat” verder lezen

Uitkomsten reactieformulieren inloopavond

Auteur: Amir Saab

In zijn brief van 27 februari gaat Kees Holland in op de reacties die de bezoekende wijkbewoners op de inloopavond van 5 februari jl. hebben gegeven op de plannen van de gemeente Leiden over de wijziging van het leegstaande kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 naar woningen. Zie hierboven eerder verslag Amir. En hieronder volgen de meest relevante tekstgedeeltes uit de brief:

“Reacties

 

Over de transformatie van het kantoorgebouw naar woningen in algemene zin staat een ruime meerderheid van de aanwezigen positief, een beperkt aantal is tegen transformatie. Er zijn desondanks grote zorgen over het plan zelf. Een meerderheid van de reacties geeft aan het plan ‘te massaal en te hoog te vinden’ en zich zorgen te maken over parkeerdruk en verkeersafwikkeling. Er wordt gevreesd voor geluidsoverlast, bouwoverlast, inkijk en beperking van uitzicht. De suggesties zijn er dan ook op gericht dit te verminderen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.
Vanwege de zorgen om de toename van parkeerdruk en druk op voorzieningen is een overgrote meerderheid op dit moment geen voorstander van een fiets-/voetgangersverbinding van de Verbeekstraat naar de wijk Bockhorst.
Als mogelijke voorzieningen zijn het meest genoemd: winkels, supermarkt, kinderopvang, horecagelegenheid, groenvoorzieningen en sport-/fitnessvoorziening. “Uitkomsten reactieformulieren inloopavond” verder lezen

Handtekeningen referendum hoogbouw in Leiden

Auteur: Wim de Wolf

Begin november kregen we een brief van de gemeente met de aankondiging van een informatiebijeenkomst over de plannen met het gebouw Plesmanlaan100. Toevallig zag ik niet lang daarna in de krant een initiatief van ene Nick Smit uit Groenoord voor een referendum dat de gemeenteraad moet laten nadenken over toekomstige hoogbouw in Leiden die de sky-line gaat bepalen. Dat deed bij mij een bel rinkelen voor de Plesmanlaan100. Ik besloot, nadat ik met Smit gesproken had, hem te helpen om die 750 handtekeningen te verzamelen. Volgens mij was het tijd om de gemeenteraad ‘op het matje’ te roepen over de MEGALOMANE hoogbouw overal in Leiden.

Er staan nu, voor zover bekend, tenminste vijf grote bouwprojecten op stapel:
LEAD tegenover de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan: torens van 115, 90 en 60 meter hoog, 560 woningen;
De Ananas, tegenover de Gamma aan de Lammenschansweg: deels 20 verdiepingen, 375 appartementen;
Plesmanlaan 100, de Aramcobunker: 70 m hoog, 500+ woningen;
Hoek Vijf Meilaan en Churchilllaan op de plaats van het oude ROC: toren van 70 m hoog, aantal woningen nog onbekend;
Paardenwei  naast Holiday Inn in de toekomst?
“Handtekeningen referendum hoogbouw in Leiden” verder lezen

Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab (secretaris)

Op 5 februari 2019 bezocht ik de inloopavond over het plan voor de verbouwing van het gebouw aan de Plesmanlaan 100. Het gebouw is bekend als het toenmalig Aramcogebouw, later Jacobs. Urban Interest wil als eigenaar van het gebouw de functie van Plesmanlaan 100 wijzigen van kantoor naar de functie wonen met aanvullende voorzieningen. Op basis van een eerste verkenning van Urban Interest kunnen er circa 500 woningen komen.
De uitnodigingsbrief van 24 januari jl. van K. Holland, Projectmedewerker gemeente Leiden, mede namens Urban Interest, was recentelijk bij de wijkbewoners in de brievenbus gedaan. Doel van de inloopavond was omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin van het ontwikkeltraject te informeren en de mogelijkheid te bieden om hun inbreng te geven. Voor de verdere inhoud van deze brief verwijs ik naar *Klik*

De avond bleek drukbezocht door wijkbewoners, die overal zeer betrokken aan tafeltjes in intens gesprek waren met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest. Daarnaast kon men kennisnemen van de situatie aan de hand van bouw- en locatietekeningen aan de wand.

De vragen van de gemeente in reactieformulieren
Behalve in gesprek gaan met de vertegenwoordigers konden wij onze mening geven via een ter plekke in te vullen en in te leveren reactieformulier. Met de volgende vragen: “Inloopavond Ontwikkeling Plesmanlaan 100” verder lezen

Herinrichting Van Ravelingenstraat

De gemeente gaat de Van Ravelingenstraat inrichten als fietsstraat. Er is daarover overleg geweest met de bewoners. Er is nu een ontwerp. Dat staat in een
“bekendmaking”, ontwerptekening, bebordingstekening 1 en bebordingstekening 2. Tekening klopt met wat is overlegd met de wijk. Er is ook nog gepleit voor parkeerhavens in het gedeelte van de weg die naar de Van Ravelingenstraat leidt. Dat stuk is op de tekening niet als ontwerp te zien.
Tot eind september 2018 is er inspraak mogelijk.

“Herinrichting Van Ravelingenstraat” verder lezen